Castellbisbal

Treball, diàleg i propostes

  • Actualitzat:
  • Creat:

Els i les socialistes volem treballar per Castellbisbal, defugir d’enfrontament, de banderes, per dialogar i buscar acords en el benefici dels nostres veïns i veïnes.

Per aquest motiu portem des de fa 2 mesos en converses i reunions amb el govern municipal per incloure propostes del programa electoral socialista en el Pressupost Municipal del 2018, on s’han presentat 12 propostes i s’ha demanat informació de 55 conceptes.

Les propostes acordades han estat:

 

Estudi de viabilitat de servei de residencia pública per la gent gran

No només volem treballar en la millora dels serveis públics per la població en general, cal fer u pas més enllà dels serveis municipals actuals per la gent gran.

En el nostre programa electoral ja recollíem aquest compromís en una proposta ubicada en la  zona del Sindicat, catalogat en el POUM com a equipaments, per a desenvolupar en aquest espai una residencia d’avis i l’ampliació de les instal·lacions de l’Illa Esportiva. Aquests dos nous equipaments es troben en una ubicació ideal al estar dins del nucli urbà i alhora dins de la zona esportiva, permeten el fàcil accés a la gent gran i els seus familiars i alhora disposar de la Illa Esportiva com a zona de passeig i practica de l’esport.

No és el moment de parlar de la ubicació, sinó d’estudiar si es viable i és una necessitat real sostenible aquest equipament i quina serà la seva definició. Per tant, ara toca fer el corresponent estudi, i segons les converses amb Alternativa que compartien d’inici la necessitat d’estudiar aquest projecte, l’ajuntament inicia els corresponents estudis previs durant el 2018.

 

Línia d’ajuts per subvencionar el transport públic

Aquells joves de la vila que tenen que cursar estudis post obligatoris fora del municipi han de suportar un gran cost en el desplaçament, i alhora com administració pública cal fomentar el transport públic.

El cost de la tarifa més barata per joves fins a 25 anys és de 142 euros al trimestre per a 2 zones. La proposta seria de crear una línia d’ajuts per s subvencionar 3 trimestres a l’any entre el 25 i 50 % d’aquest cost, la quantitat hauria de variar agafant en primer llocs indicadors dels recursos econòmics de la unitat familiar i després en funció de la demanda de sol·licituds.

La quantitat proposada és de 22.500 euros per acollir uns 150 joves permeten un marge per aplicar la part variable amb major increment en cas de que no hi hagi tanta demanda.

Aquesta proposta s’ha materialitzar amb l’increment de 22.500 euros de la partida de subvencions de caràcter social.

 

Homologació de l’aula de formació

Molta de la formació que s’imparteix a la borsa de treball no són titulacions certificades al no disposar d’un espai homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Per aquest motiu cal invertir en poder disposar d’un espai que compleixi amb els requisits per a que aquelles persones aturades que rebin una formació la tinguin acreditada, i així tenir millors garanties de poder trobar feina.

Davant de les dificultats tècniques de la homologació es fa una reserva de 5.000 euros per fer un estudi de reforma o de recerca d’un nou espai que permeti les formacions certificades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

Recuperació del decrement de la formació ocupacional

En l’actual context social i econòmic no considerem pertinent la reducció duta a terme al pressupost 2017 en l’assignació pressupostaria destinada a Formació Ocupacional a la meitat, de 75.000 € a 37.500 €, per aquest motiu hem proposat  recuperar en part la consignació de la partida fins a 50.000 €, dedicada a formar a aturats i aturades del municipi per facilitar la seva inserció en el mercat laboral però fent especial èmfasis en els col·lectius més vulnerables (joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada).

En la negociació no hem arribat a la quantitat proposada però hem acordat incrementar fins als 47.000 euros.

 

Increment dels serveis de recollida d’escombraries

Tal i com hem denunciat públicament en diferents ocasions han existit diferents problemes de desbordaments dels contenidors, on han persistit sobretot a les urbanitzacions, i per tant, cal destinar els recursos suficients per a que el servei sigui el mateix tan al nucli urbà com a la resta de zones residencials del municipi.

 

Increment en el servei de manteniment de parcs i zones verdes

Una altra servei que hem estat qüestionant durant el mandat ha estat el grau de deixadesa de molts parcs i zones verdes, tan en la cura de la vegetació dels elements del mobiliari urbà i la brutícia. Hi ha proposta al Pressupost 2018 d’increment de 23.000 euros per tal d’arreglar aquest mal funcionament del servei.

 

Increment en el servei de neteja viaria

En el mateix sentit també trobem que s’ha reduït la qualitat del servei de neteja viaria, es a dir, dels carrers de la vila, fet que també hem obtingut el compromís del govern municipal de buscar-hi solució al incrementar la corresponent partida pressupostaria.

 

Increment de la L67 a Barcelona al mes d’agost

Molts usuaris del transport públic tenen la necessitat,  Sobretot per motius laborals, de desplaçar-se a la capital catalana on la connexió per Rodalies no es prou eficient per accedir a determinades zones de la ciutat.

No només és una qüestió de nombre d’usuaris, sinó que considerem que les administracions públiques han de fomentar la utilització del transport públic des de les vessants mediambientals i de mobilitat urbana, i per aquest motiu encara que el servei s’adapti a la demanda del més d’agost ha de permetre el possible desplaçament dels seus usuaris.

La proposta consistiria en incrementar amb una expedició que permeti arribar a Barcelona per iniciar la feina a les 9:00 o abans.

 

Negociar no vol dir imposar o esperar que l’altra part accepti el 100% de les teves propostes, s’ha de cedir alhora que demanes. Les propostes que no s’han acceptat:

 

Línia d’ajuts per joves emprenedors

Davant de l’enorme atur juvenil del país l’emprenedoria pot suposar una sortida al mercat laboral. L’actual sistema anomenat “tarifa plana” suposa el primer any 50 euros mensuals i de 133 euros en el següent semestre, un total de 1098 euros el primer any.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és de facilitar als joves emprenedors assumir el 50% del cost de la quota d’autònom durant el seu primer any d’activitat, sumat lògicament als actuals serveis de suport i ajuda per a emprenedors.

Desconeixent l’acollida d’aquesta mesura s’ha pensat en ajudat a uns 50 joves, amb un import pressupostat de 28000 €.

 

Perllongació de la L67 a Barcelona fins C/Compte Urgell

Una altra proposta de l’àmbit del servei de transport públic és recuperar el recorregut del al L67 fins al C/Compte Urgell a Barcelona.

Aquesta proposta ha estat rebutjada ja que ha estat la pròpia Generalitat qui ha volgut reduir el recorregut fins a Maria Cristina.

 

Millora instal·lacions per patinatge artístic:

Hem demanat solucions tècniques per poder fer competició de patinatge artístic sense perdre la polivalència de l’espai en la practica de diferents activitats esportives.

D’aquesta manera permetre que l’entitat no hagi de marxar fora per realitzar competicions esportives d’aquest esport, i poder competir al poble com fan les altres entitats.

 

Dialogar i acordar, cedint i exigint, deixar les diferencies existents entre Alternativa i el PSC de banda, tot en benefici de Castellbisbal.